نوع : اکبری

اونس : 22-20

دستچین : 100%

پسته اکبری 100% توچین 22-20
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
550,000 ریال

نوع : اکبری

اونس : 22-20

 

پسته اکبری 22-20
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
500,000 ریال

نوع : اکبری

اونس : 20-18

 

پسته اکبری 20-18
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
550,000 ریال

نوع : اکبری

اونس : 24-22

دستچین : 70%

پسته اکبری 70% توچین 24-22
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
480,000 ریال

نوع پسته : اکبری

اونس : 22-20

دستچین : 70%

پسته اکبری 70% توچین 22-20
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
450,000 ریال

نوع پسته : اکبری

اونس : 24-22

دستچین : 100%

پسته اکبری 100% توچین 24-22
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
500,000 ریال

نوع : کله قوچی

اونس : 22-20

دستچین : 100%

پسته کله قوچی 100% توچین 22-20
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
540,000 ریال

نوع پسته : کله قوچی

اونس : 24-22

دستچین : 100%

پسته کله قوچی 100% توچین 24-22
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
520,000 ریال

نوع : کله قوچی

اونس : 24-22

دستچین : 70%

پسته کله قوچی 70% توچین 24-22
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
430,000 ریال

نوع پسته : کله قوچی

اونس : 22-20

دستچین : 70%

پسته کله قوچی 70% توچین 22-20
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
450,000 ریال

نوع پسته : احمدآقایی

اونس : 28-26

دستچین : 70%

پسته احمدآقایی 70% توچین 28-26
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
440,000 ریال

نوع : احمدآقایی

اونس : 30-28

دستچین : 70%

پسته احمدآقایی 70% توچین 30-28
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
450,000 ریال

نوع : احمدآقایی

اونس : 30-28

دستچین : 100%

پسته احمدآقایی 100% توچین 30-28
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
460,000 ریال

نوع پسته : احمدآقایی

اونس : 28-26

دستچین : 100%

پسته احمدآقایی 100% توچین 28-26
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
480,000 ریال

نوع : فندقی

اونس : 32-30

دستچین : 70%

پسته فندقی 70% توچین 32-30
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
380,000 ریال

نوع پسته : فندقی

اونس : 30-28

دستچین : 70%

پسته فندقی 70% توچین 30-28
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
410,000 ریال

نوع پسته :فندقی

اونس : 32-30

دستچین : 100%

پسته فندقی 100% توچین 32-30
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
420,000 ریال

نوع : فندقی

اونس : 30-28

دستچین : 100%

پسته فندقی 100% توچین 30-28
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
490,000 ریال

نوع : فندقی شور

اونس : 30-28

دستچین : 100%

پسته فندقی شور
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
510,000 ریال

نوع : اکبری شور

اونس : 22-20

دستچین : 100%

پسته اکبری شور
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
500,000 ریال

نوع : کله قوچی شور

اونس : 22-20

دستچین : 100%

پسته کله قوچی شور
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
490,000 ریال

نوع پسته : احمدآقایی شور

اونس : 28-26

دستچین : 100%

پسته احمدآقایی شور
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
400,000 ریال
Go to top